"Xuân trao gửi, Tết yêu thương" cùng dịch vụ Western Union của Nam A Bank

1. Tên chương trình : “Xuân trao gửi, Tết yêu thương”

2. Thời gian khuyến mại: Từ 19/12/2016 đến 20/02/2017 (chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc khi hết thời gian triển khai chương trình)

3. Sản phẩm khuyến mại: Giao dịch nhận tiền qua dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union (WU)

4. Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân

5. Phạm vi triển khai: Tại tất cả các điểm giao dịch dịch vụ chuyển tiền nhanh WU của Nam A Bank.

6. Hình thức khuyến mại: Tiền mặt

7. Nội dung khuyến mại:

Với mỗi giao dịch nhận tiền thông qua dịch vụ WU, khách hàng được nhận 01 quà tặng khuyến mại như sau:

Số tiền nhận tối thiểu (USD quy đổi)

Giá trị quà tặng

Số tiền nhận ≥ 200 USD

30,000VNĐ/giao dịch


8. Thời gian, địa điểm trao thưởng:

- Khách hàng được nhận thưởng ngay tại đơn vị chi trả WU sau khi nhân viên ngân hàng hoàn tất thủ tục chi trả WU cho khách hàng.

9. Các quy định khác:

- Quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng:

   + Quyền lợi của khách hàng:

 • Khách hàng được chuyển thanh toán đầy đủ số tiền nhận qua dịch vụ Western Union và giá trị giải thưởng.

   + Trách nhiệm của khách hàng:

 • Thực hiện đúng các quy định đã cam kết với Nam A Bank về chương trình.

 • Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đi lại để nhận thưởng, thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên (nếu có) theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Quyền lợi, nghĩa vụ của Nam A Bank:

   + Quyền lợi:

 • Được quyền từ chối chi trả giải thưởng nếu khách hàng tham gia chương trình không thực hiện đúng các quy định tại văn bản này và các thỏa thuận đã cam kết với Nam A Bank.

 • Được quyền từ chối chi trả giải thưởng đối với các giao dịch nhận tiền Western Union bị tổn thất do bị lợi dụng mà lỗi không thuộc Nam A Bank.

 • Nếu khách hàng đồng ý, Nam A Bank được phép sử dụng hình ảnh và thông tin khách hàng trúng thưởng vào mục đích quảng cáo mà không phải trả một khoản phí nào.

   + Trách nhiệm:

 • Công bố công khai và thực hiện theo đúng các quy định về chương trình tại các điểm giao dịch, đại lý phụ tại các địa bàn triển khai chương trình khuyến mại thuộc Nam A Bank.

 • Giữ bí mật số tiền nhận của khách hàng qua dịch vụ nhận tiền Western Union.

 • Thanh toán đầy đủ và chính xác tiền của khách hàng nhận qua dịch vụ Western Union.

 • Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm do bị lợi dụng đối với các giao dịch nhận tiền Western Union bị tổn thất do lỗi của Nam A Bank.

 • Có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế (nếu có) trước khi chi trả giải thưởng cho khách hàng để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Top