Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO Hội sở 30/11/2018 Xem chi tiết
2 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Trên toàn hệ thống 30/11/2018 Xem chi tiết
3 Cộng tác viên bán hàng Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn hệ thống 29/11/2019 Xem chi tiết
4 Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 15/11/2018 Xem chi tiết
5 Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 15/11/2018 Xem chi tiết
6 Chuyên viên Quản lý nhân sự - Phòng Nhân sự và Đào tạo Hội sở - Hồ Chí Minh 15/11/2018 Xem chi tiết
7 Chuyên viên QHKH Cá nhân An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
8 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
9 Chuyên viên Tư vấn An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
10 Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, Long An, Đắk Nông, An Giang... 15/11/2018 Xem chi tiết
11 Giám đốc PGD Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
12 Giao dịch viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
13 Kiểm soát viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
14 Nhân viên Bảo vệ An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
15 Nhân viên hành chánh Chi nhánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Vũng Tàu... 15/11/2018 Xem chi tiết
16 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
17 Nhân viên Lái xe An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
18 Nhân viên Ngân Quỹ An Giang,Bình Phước,Bình Dương... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
19 Nhân viên Tạp vụ An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh 15/11/2018 Xem chi tiết
20 Phó Giám đốc Chi nhánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top