Đại hội cổ đông

Năm 2017:
- Thư mời về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25
- Thư ngõ
- Dự thảo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25
- Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2016 và định hướng công tác quản trị năm 2017
- Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành trong năm 2016
- Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban của Hội đồng quản trị trong năm 2016 (Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro)
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
- Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2016
- Dự thảo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Báo cáo tiến độ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2016
- Dự thảo Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2017
- Dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
- Dự thảo Tờ trình về việc bổ sung tên đầy đủ, tên viết tắt bằng tiếng Anh vào giấy đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á
- Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á (kèm bản giải trình)
- Dự thảo Tờ trình về phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất mạng lưới năm 2017
- Báo cáo thực hiện việc mở rộng mạng lưới năm 2016
- Dự thảo Tờ trình về việc mở rộng mạng lưới năm 2017
- Dự thảo Tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017
- Báo cáo về việc thực hiện niêm yết chứng khoán
- Dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng   Nam Á
- Mẫu giấy ủy quyền (Đối với tổ chức)
- Mẫu giấy ủy quyền (Đối với cá nhân)
- Phiếu ghi ý kiến đóng góp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25
- Dự thảo Thể lệ biểu quyết Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25

Năm 2016:
- Thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 15/04/2016 của Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 15/04/2016.
- Báo cáo về việc kết quả quản trị hoạt động ngân hàng năm 2015 và định hướng công tác quản trị năm 2016.
- Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Giấy ủy quyền (đối với cá nhân).
- Giấy ủy quyền (đối với tổ chức).
- Thư mời về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Thông báo số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021)
- Đơn ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016-2021)

Năm 2015:
-Biên bản kiểm phiếu Thông qua các quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên Lần thứ 23 ngày 17/04/2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á
-Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 ngày 17/4/2015 của Ngân Hàng TMCP Nam Á
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Năm 2014:
- Thông báo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á
- Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á
- Giấy ủy quyền (đối với Cá nhân)
- Giấy ủy quyền (đối với Tổ chức)
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Top