NAM A BANK ĐƯỢC NHNN CHẤP THUẬN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ngày 16/10/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 2016/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của Nam A Bank.

Theo đó, Thống đốc NHNN ban hành quyết định sửa đổi Điểm 4 trong Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/8/1992 của Nam A Bank Khoản c Điều 1 trong Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/8/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành: “Vốn điều lệ: 3.353.494.210.000 đồng (Ba nghìn ba trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm chín mươi tư triệu, hai trăm mười nghìn đồng).”

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2018 và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/08/1992, Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/08/1992. Đồng thời, quyết định số 114/QĐ-NHNN ngày 23/01/2017 về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép họat động của Nam A Bank cũng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2018. Như vậy, Nam A Bank đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên hơn 3.353 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Nam A Bank cùng với chuyển biến tích cực của thị trường, những quyết sách đúng đắn, sự nỗ lực của toàn đội ngũ CBNV đã ghi nhận những thành tích khả quan, từng bước vững vàng chinh phục mục tiêu. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước và là ngân hàng đầu tiên hoàn thành sớm kế hoạch năm 2018. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Ngân hàng 5 năm qua.

Nam A Bank là một trong số ít tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng phê duyệt đề án tái cơ cấu Giai đoạn II (2016-2020). Bên cạnh đó, Nam A Bank đã được Ngân hàng Nhà nước chỉ định trực tiếp là một trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần được giao trọng trách tham gia tái cấu trúc 3 Quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai.


Top