Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Digital Marketing Hội sở - Hồ Chí Minh 29/09/2018 Xem chi tiết
2 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Vũng Tàu 29/09/2018 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Tuyển dụng TP.HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
4 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 29/09/2018 Xem chi tiết
5 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 29/09/2018 Xem chi tiết
6 Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở Hội sở - Hồ Chí Minh 29/09/2018 Xem chi tiết
7 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ TP. HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
8 Giám đốc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh 29/09/2018 Xem chi tiết
9 Phó Giám đốc Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 29/09/2018 Xem chi tiết
10 Giám đốc PGD Đà Nẵng,TP.HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
11 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh TP.HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
12 Phó Giám đốc PGD Bình Long Bình Phước 29/09/2018 Xem chi tiết
13 Trưởng Bộ phận Kinh doanh HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Tư vấn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai 29/09/2018 Xem chi tiết
15 Giao dịch viên HCM, Vũng Tàu, Hà Nội 29/09/2018 Xem chi tiết
16 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
17 Nhân viên Ngân Quỹ p HCM, Kiên Giang, Vùng Tàu.. 29/09/2018 Xem chi tiết
18 Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm Bán và Dịch vụ khách hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 29/09/2018 Xem chi tiết
19 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Hội sở - Hồ Chí Minh 29/09/2018 Xem chi tiết
20 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng TP. HCM 29/09/2018 Xem chi tiết
[1]23  
Top