Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên An ninh hệ thống Hội sở - HCM 30/09/2020
02 Chuyên viên An ninh mạng Hội sở - HCM 30/09/2020
03 Chuyên viên An ninh ứng dụng Hội sở - HCM 30/09/2020
04 Chuyên viên bộ phận quản lý Cơ Sở Dữ Liệu Hội sở - HCM 30/09/2020
05 Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống Hội sở - HCM 30/09/2020
06 Chuyên viên lập trình triển khai ebanking Hội sở - HCM 30/09/2020
07 Chuyên viên thiết kế – Phòng Thương hiệu Hội sở - HCM 30/09/2020
08 Chuyên viên Digital Marketing Hội sở - HCM 30/09/2020
09 Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro Hội sở - HCM
 
30/09/2020
10 Chuyên viên Quản lý rủi ro (Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường)

Hội sở - HCM

30/09/2020
11 Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)
Hội sở - HCM
30/09/2020
12 Chuyên viên Chính sách rủi ro hoạt động Hội Sở - HCM 15/12/2020
13 Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động Công nghệ thông tin Hội Sở - HCM 15/12/2020
14 Chuyên viên C&B Hội Sở - HCM 15/12/2020
15 Chuyên viên Vận hành (phụ trách tra soát và thanh toán) Hội Sở - HCM 30/11/2020
16 Chuyên viên Hỗ trợ bán hàng Hội sở - HCM 30/09/2020
17 CV Hỗ trợ & Thúc đẩy Kinh doanh HCM - Hội sở 30/09/2020
18 Chuyên viên Quản lý và Phát triển sản phẩm tiền gửi dịch vụ Hội Sở - HCM 31/08/2020
19 Chuyên viên Business analyst – Ban dự án IFP Hội sở - HCM 30/09/2020
20 Chuyên viên Sản phẩm – Ban dự án IFP Hội sở - HCM 30/09/2020