Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Nhân viên Bảo vệ nội bộ

Hội sở - HCM

29/12/2019
02 Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Trung tâm Ngân hàng số Hội sở - HCM 29/12/2019
03 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản lý Giao dịch và Kho quỹ Hội sở - HCM 29/12/2019
04 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán Hội Sở - HCM
 
29/12/2019
05 Chuyên viên Giám sát tín dụng Hội sở - HCM 29/12/2019
06 Chuyên viên pháp lý Hội sở - HCM 29/12/2019
07 Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Hội sở - HCM 29/12/2019
08 Chuyên viên nghiên cứu và phát triển - Trung tâm Ngân hàng số Hội sở - HCM 29/12/2019
09 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Hội sở - HCM 29/12/2019
10 Chuyên viên Thẩm định Doanh nghiệp Hội sở - HCM 29/12/2019
11 Chuyên viên liên kết đối tác (Mảng Bancassurance) – Phòng Khách hàng Cá nhân

Hội sở - HCM

29/12/2019
12 Chuyên viên Vận hành kỹ thuật Hội sở - HCM 29/12/2019
13 Chuyên viên An ninh hệ thống Hội sở - HCM 29/12/2019
14 Chuyên viên An ninh mạng Hội sở - HCM 29/12/2019
15 Chuyên viên vận hành hệ thống Thẻ Hội sở - HCM 29/12/2019
16 Chuyên viên An ninh ứng dụng Hội sở - HCM 29/12/2019
17 Chuyên viên bộ phận quản lý Cơ Sở Dữ Liệu Hội sở - HCM 29/12/2019
18 Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống Hội sở - HCM 29/12/2019
19 Chuyên viên lập trình triển khai ebanking Hội sở - HCM 29/12/2019
20 Chuyên viên PR - Phòng Thương Hiệu Hội sở - HCM 29/12/2019