Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Trung tâm Ngân hàng số Hội sở - HCM 31/08/2020
02 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Phòng Quản lý Giao dịch và Kho quỹ Hội sở - HCM 31/08/2020
03 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán Hội Sở - HCM
 
31/08/2020
04 Chuyên viên Giám sát tín dụng Hội sở - HCM 31/08/2020
05 Chuyên viên Vận hành kỹ thuật Hội sở - HCM 31/08/2020
06 Chuyên viên An ninh hệ thống Hội sở - HCM 31/08/2020
07 Chuyên viên An ninh mạng Hội sở - HCM 31/08/2020
08 Chuyên viên An ninh ứng dụng Hội sở - HCM 31/08/2020
09 Chuyên viên bộ phận quản lý Cơ Sở Dữ Liệu Hội sở - HCM 31/08/2020
10 Chuyên viên bộ phận Quản lý Hệ Thống Hội sở - HCM 31/08/2020
11 Chuyên viên lập trình triển khai ebanking Hội sở - HCM 31/08/2020
12 Chuyên viên PR - Phòng Thương Hiệu Hội sở - HCM 31/08/2020
13 Chuyên viên Nghiệp vụ CoreBanking Hội sở - HCM 31/08/2020
14 Chuyên viên thiết kế – Phòng Thương hiệu Hội sở - HCM 31/08/2020
15 Chuyên viên Digital Marketing Hội sở - HCM 31/08/2020
16 Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro Hội sở - HCM
 
31/08/2020
17 Chuyên viên Quản lý rủi ro (Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường)

Hội sở - HCM

31/08/2020
18 Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)
Hội sở - HCM
31/08/2020
19 Chuyên viên Xử lý nợ Hội Sở - HCM 31/08/2020
20 Lễ tân - Hội sở Hội sở - HCM 31/08/2020