Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Nhân viên An ninh – Phòng Hành chính quản trị 31/08/2020
02 Chuyên viên Quản lý và Phát triển sản phẩm tiền gửi dịch vụ Hội Sở - HCM 31/08/2020
03 Chuyên viên Business analyst – Ban dự án IFP Hội sở - HCM 31/08/2020
04 Chuyên viên Sản phẩm – Ban dự án IFP Hội sở - HCM 31/08/2020
05 Thực tập sinh 2020 HCM 31/08/2020