Ưu đãi khác

Thời gian triển khai: Từ 07/03/2020 đến 31/03/2020
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân là nữ (Không áp dụng cho cán bộ nhân viên Nam A Bank)

Thời gian triển khai: Từ ngày 30/01/2020 đến 15/02/2019 (tức ngày 06/01/2020 đến 22/01/2020 âm lịch) hoặc khi có Thông báo ngưng chương trình của Tổng Giám đốc.
Đối tượng:

Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Thời gian triển khai: Đến hết ngày 31/12/2019
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân toàn hệ thống

Thời gian triển khai: Từ 14/10/2019 – 20/10/2019
Đối tượng:

Trên toàn hệ thống Nam A Bank

Thời gian triển khai: Từ 12/04/2018 – 12/04/2019
Đối tượng:

Mệnh giá mã thẻ điện thoại từ 100.000VND.