Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:08
Ngày 28/03/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành