Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 02:52
Ngày 18/11/2019 theo bảng tỷ giá hiện hành