Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:40
Ngày 20/02/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành