Ưu đãi tiền gửi

Thời gian triển khai: Triển khai từ ngày 19/10/2020 – 19/01/2021
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức.

Thời gian triển khai: 01/10/2019-31/10/2019
Phạm vi:

Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/10/2019 đến 29/02/2020 hoặc khi có Thông báo ngưng chương trình của Tổng Giám đốc.
Phạm vi:

Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống.

Thời gian triển khai: Từ ngày 19/09/2019 đến 31/12/2020 hoặc khi có Thông báo ngưng chương trình của Tổng Giám đốc.