Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 08:29
Ngày 18/01/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành