Quy đổi ngoại tệ

Lưu ý tỷ giá được cập nhật vào lúc 04:15
Ngày 03/04/2020 theo bảng tỷ giá hiện hành