Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/03/2020
02 Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận 31/03/2020
03 Kiểm soát viên

Bình Thuận, Tân Châu, Gò Dầu

31/03/2020
04 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Bình Thuận 31/03/2020
05 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính Bình Thuận 31/03/2020
06 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận

31/03/2020
07 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Gò Dầu

31/03/2020
08 Nhân viên Ngân quỹ

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận

31/03/2020
09 Giao dịch viên
Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Gò Dầu, Tân Biên 31/03/2020
10 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Bình Thuận, Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên

31/03/2020
11 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Tân Châu, Tân Biên 31/03/2020
12 Chuyên viên Tư vấn

Bình Thuận

31/03/2020
13 Nhân viên Bảo vệ Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh 31/03/2020
14 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Vũng Tàu, Đông Nai, Tây Ninh, Bình Thuận

31/03/2020
15 Nhân viên lái xe Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận 31/03/2020
16 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Bình Thuận
31/03/2020
17 Nhân viên Tạp vụ Bình Thuận 31/03/2020