Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Trưởng bộ phận bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/07/2020
02 Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/07/2020
03 Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)

Hà Nội

31/07/2020
04 Chuyên viên bán hàng

Hà Nội

31/07/2020
05 Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính
Phú Thọ 31/07/2020
06 Nhân viên kế toán

Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An

31/07/2020
07 Trưởng phòng cá nhân
Nghệ An, Phú Thọ 31/07/2020
08 Giám đốc phòng giao dịch
Phú Thọ 31/07/2020
09 Giao dịch viên

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/07/2020
10 Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội

31/07/2020
11 Nhân viên Ngân quỹ

Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An

31/07/2020
12 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/07/2020
13 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/07/2020
14 Phó Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ, (Kinh doanh) Nghệ An 31/07/2020
15 Chuyên viên Tư vấn

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/07/2020
16 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An 31/07/2020
17 Nhân viên Bảo vệ

Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An

31/07/2020
18 Chuyên viên thẩm định tài sản Hà Nội 31/07/2020
19 Chuyên viên IT khu vực Hà Nội 31/07/2020
20 Nhân viên Tạp vụ Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An 31/07/2020