Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơ, Huế.

31/07/2020
02 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế.

31/07/2020
03 Giao dịch viên

PGD Lâm Hà, PGD Đức Trọng, PGD Krông Buk, PGD Vạn Ninh, CN Nha Trang. Huế.

31/07/2020
04 Nhân viên Ngân quỹ

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn, Huế.

31/07/2020
05 Trưởng bộ phận Kinh doanh

Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận

31/07/2020
06 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn, Huế. 31/07/2020
07 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Đắk Nông, Huế. 31/07/2020
08 Phó Giám đốc Chi nhánh Đắk Nông, Đà Nẵng 31/07/2020
09 Kiểm soát viên

Lâm Đồng, Đắk Lắk, Huế.

31/07/2020
10 Chuyên viên Tư vấn

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơ, Huế.

31/07/2020
11 Nhân viên Bảo vệ

Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế.

31/07/2020
12 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Lâm Đồng, Đắk Lắk,Huế.

31/07/2020
13 Nhân viên Tạp vụ Đắk Nông, Huế. 31/07/2020
14 Nhân viên Lái xe Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn, Huế. 31/07/2020
15 Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Đà Nẵng 31/07/2020
16 Giám đốc Phòng giao dịch Đà Nẵng 31/07/2020
17 Chuyên viên thẩm định tài sản Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận 31/07/2020
18 Giám đốc Chi nhánh Huế 31/07/2020
19 Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, PGD Krong Buk, PGD Krong Păc, PGD EaHleo. 31/07/2020
20 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Huế 31/07/2020