Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Sản phẩm) Hội sở - HCM 10/04/2020
02 Chuyên viên Tuyển dụng (Phụ trách mảng tạo nguồn)

Hộ sở - HCM

31/03/2020
03 Chuyên viên Pháp lý

Hộ sở - HCM

31/03/2020
04 Chuyên viên Chính sách và Tuân thủ

Hộ sở - HCM

31/03/2020
05 Chuyên viên Quản lý nhân sự Hội sở - HCM 31/03/2020
06 Chuyên viên phát triển thương hiệu Hội sở - HCM 31/03/2020
07 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ Hội sở - HCM 31/03/2020
08 Chuyên viên IT Hội sở - HCM 31/03/2020
09 Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản Hội sở - HCM 31/03/2020
10 Chuyên viên phát triển sản phẩm và đối tác số (Ứng dụng số)

Hội sở - HCM

31/03/2020
11 Chuyên viên thẩm định khách hàng pháp nhân

Hội sở - HCM

31/03/2020
12 Chuyên viên thẩm định khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

31/03/2020
13 Chuyên viên thẩm định tài sản

Hội sở - HCM

31/03/2020
14 Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Hội sở - HCM

31/03/2020
15 Chuyên viên dịch vụ khách hàng 24/7 (Inbound)

Hội sở - HCM

31/03/2020
16 Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp

Hội sở - HCM

31/03/2020
17 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân

Hội sở - HCM

31/03/2020
18 Trưởng Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm

Hội sở - HCM

31/03/2020
19 Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng Hội sở - HCM 31/03/2020
20 Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Hội sở - HCM 31/03/2020