Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc Phòng giao dịch

HCM

31/07/2020
02 Trưởng phòng kinh doanh KHCN, KHDN

HCM

31/07/2020
03 Trưởng Bộ phận Kinh doanh

HCM

31/07/2020
04 Hành chính Chi nhánh

HCM

31/05/2020
05 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

HCM

31/07/2020
06 Nhân viên Ngân quỹ

HCM

31/07/2020
07 Giao dịch viên

HCM

31/07/2020
08 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

HCM

31/07/2020
09 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
HCM 31/07/2020
10 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh HCM 31/07/2020
11 Phó Giám đốc Chi nhánh HCM 31/07/2020
12 Chuyên viên Tư vấn

HCM

31/07/2020
13 Nhân viên Bảo vệ

HCM

31/07/2020
14 Nhân viên Lái xe HCM 31/05/2020